MR THUẬN (Giám Đốc Kinh Doanh)
  SĐT: 09.31.61.12.12